Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

A ECOCOVER oferim un assessorament en tots els tràmits per al compliment de la normativa legal vigent en l'àmbit ambiental.

E N G I N Y E R I A

 1. Tramitació de llicències d'activitats o modificacions substancials o no substancials d'una activitat (inclosos en els gestors de residus)
 2. Inscripció al Registre de Gestors de Residus
 3. Controls inicials/periòdics

R E S I D U S

 1. Tràmits d'obertura de fitxes d'acceptació (FA), notificacions prèvies (NP), altes de codi productor, etc...
 2. Assessorament en compliment de normativa general i específica RD 180/2015, RAEE, etc...
 3. Elaboració de DARI / DARIG, informes de sòl (IPS), estudis de minimització de residus especials, ECOEMBES, etc...
 4. Assessorament en vies de gestor de residus, millores de gestió.

A I G U A

 1. Legalització de captacions d'aigua
 2. Tràmits de DUCA i B6
 3. Autoritzacions d'abocament a xarxa de clavegueram o llera pública
 4. Manteniment i assessorament en depuradores 

ASSESSORAMENT PERSONALITZAT I N F O R M A C I Ó

Assessorament i formació en qualsevol de les matèries anteriorment esmentades genèrica i/o personalitzada.